Organizing Committee

Tsinghua University: Profs. Yu Xia, Zheng Ouyang, Xiaoxiao Ma, Xiaoyu Zhou, Wenpeng Zhang
Shenzhen Medical Academy of Research and Translation (SMART): Prof. Nieng Yan (Director)
Research Institute of Tsinghua University in Shenzhen: Dr. Renchen Liu (Associate Director)

Yan Lv

Tel: +86-10-62796595

Mail: Lvyan@tsinghua.edu.cn

Yu Xia, Xiaoxiao Ma, Wenpeng Zhang, Suming Chen, Zhengjiang Zhu, Shuhai Lin

Contact Information

Email: contact@ilsconf.org
          conference@purspec.cn